ALGEMENE VOORWAARDEN SCHILDERWERK

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

 1. Consument: de eigenaar van de woning/opstal die opdracht geeft tot het uitvoeren van schilderwerk en die voor wat betreft deze opdracht niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Leverancier: ZRVCS Belgium BVBA, de rechtspersoon die de opdracht aanneemt en het schilderwerk voor haar rekening en risico uit laat voeren door gekwalificeerde schildersbedrijven, hierna ZRVCS
 3. Schilder: een rechtspersoon die door Leverancier is ingehuurd om de schilderwerkzaamheden uit te voeren conform de richtlijnen, eisen en kwalificaties van de Leverancier.
 4. Offerte: een schriftelijke (waaronder begrepen elektronische) offerte van de Leverancier om tegen een bepaalde prijs het schilderwerk, dat aan een vastgesteld kwaliteitsniveau dient te voldoen, geheel of gedeeltelijk uit te voeren.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst inzake de uitvoering van het schilderwerk die tot stand komt op het moment dat de Consument de offerte van de Leverancier schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) aanvaardt.
 6. Werk: het totaal van het tussen Consument en Leverancier overeengekomen buitenschilderwerk volgens de in de offerte vastgelegde specificaties.
 7. Oplevering: het moment waarop de schilder de werkzaamheden heeft afgerond.
 8. Inspectie: het moment waarop het uitgevoerde buitenschilderwerk door een onafhankelijk inspecteur, aangewezen door ZRVCS, wordt gecontroleerd.

 

 

Artikel 2. Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen Leverancier en Consument.

 

Artikel 3. Offerte

 

 1. De offerte voor het uitvoeren van het werk wordt schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) gedaan.
 2. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is vanaf die datum 30 dagen geldig.
 3. De offerte bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van de offerte zijn verbonden, zoals:
  1. De identiteit en kantooradresgegevens van Leverancier;
  2. De totaalprijs inclusief BTW waarvoor het werk zal worden verricht, met uitzondering van eventuele extra steigerkosten en of meerwerken;
  3. Een omschrijving van de te schilderen onderdelen en het verfsysteem om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken;
  4. De duur van de garantie;
  5. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  6. Het van toepassing zijn van een bedenktijd;
  7. De wijze van betaling en (op)levering;
  8. De termijn voor aanvaarding van de offerte;
  9. De manier waarop de Consument, vóór het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
  10. De offerte gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
  11. De door Leverancier in de offerte genoemde prijs is inclusief btw en heeft betrekking op alle kosten behorende bij het schilderwerk zoals door de consument is opgegeven, inclusief de vooraf overeengekomen meerwerkkosten die verbonden zijn aan het uitvoeren van het werk.
 4. Kosten van eventueel meerwerk dat op verzoek van de Consument pas bij uitvoering van het werk wordt afgesproken zijn niet inbegrepen in de prijs. Deze extra werkzaamheden en kosten dienen direct schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) te worden vastgelegd en door de Consument te worden ondertekend.
 5. Leverancier kan de prijs na aanvaarding door de Consument wijzigen, indien bij een controle van het schilderwerk door de Leverancier aangewezen schilder blijkt dat een ander verfsysteem nodig is, er ander klim- en steigermateriaal toegevoegd dient te worden en/of dat er te schilderen elementen moeten worden gewijzigd. Mocht Leverancier de prijs wijzigen dan ontvangt Consument een nieuwe offerte. De naar aanleiding van de (eerste) offerte gesloten overeenkomst komt in dat geval te vervallen. Consument is dan vrij om de nieuwe (tweede) offerte al dan niet te aanvaarden.
 6. De prijs kan na het tot stand komen van de (tweede) overeenkomst niet meer worden verhoogd, behalve in het geval van meerwerk, wijzigingen Consument, onvoorziene omstandigheden en wettelijke wijzigingen van de omzetbelasting.

 

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en bedenktijd

 

 1. De overeenkomst komt tot stand door het (elektronische) bericht van aanvaarding van het aanbod door de Consument aan de Leverancier.
 2. De Consument ontvangt na aanvaarding van het aanbod een orderbevestiging.
 3. Na aanvaarding van het aanbod maakt de door Leverancier aangewezen schilder met Consument een afspraak over de datum waarop het werk wordt uitgevoerd, onder voorbehoud van de weersomstandigheden.
 4. De Consument heeft het recht om de overeenkomst naar aanleiding van de eerste offerte, binnen 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen eenzijdig en zonder opgave van redenen te ontbinden (bedenktijd)
 5. De Leverancier heeft het recht om de opdracht terug te geven c.q. aan te passen mocht blijken dat de woning niet (geheel) voldoet aan de door Consument opgegeven informatie of valt onder een van de uitsluitingen. De Leverancier heeft het recht dit te doen tot 14 dagen na de inspectie van het schilderwerk door de Schilder. Om gebruik te kunnen maken van de bedenktijd dient de Consument een schriftelijke (of elektronische) verklaring te richten tot Leverancier.
 6. Indien de verf op specificatie van de Consument is gereedgemaakt op het moment van ontvangst van de ontbindingsverklaring, dan brengt Leverancier de kosten van de verf in rekening bij de Consument.
 7. De Consument is € 199,-- verschuldigd, naast de kosten voor verf die op specificatie van de Consument is gereedgemaakt, als de Consument de overeenkomst opzegt na afloop van de bedenktijd, maar voor dat de Leverancier met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
 8. Als de Consument de overeenkomst opzegt nadat de Leverancier met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen, is de Consument een redelijk deel van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 9. De consument verklaart dat de woning voldoet aan de navolgende eisen; het betreft de uitvoering van minimaal een volledige gevel buitenschilderwerk of een volledige ruimte binnenschilderwerk van een koopwoning in Belgie. De Dienst geldt niet voor:
  1. een appartement, maisonnette, woonboot, monument of grachtenpand met betrekking tot buitenschilderwerk;
  2. woning die rondom slecht bereikbaar is met een steiger met betrekking tot buitenschilderwerk
  3. houtwerk dat in zeer slechte staat is (bv. houtrot, schimmels of boktor) met betrekking tot buiten- en binnenschilderwerk.
  4. houtwerk dat met blanke/transparante lak of watergedragen verf geschilderd is met betrekking tot buiten- en binnenschilderwerk.

 

 

Artikel 5. Verplichtingen Leverancier

 

 1. De Leverancier zal zich maximaal inspannen om het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van het schildersbedrijf, tenzij anders overeengekomen. De normale werktijden zijn op weekdagen van 07.30 uur ’s-morgens tot 17.00 uur ’s-middags. Op verzoek van de Consument kan er afgeweken worden van deze tijden. Dit kan leiden tot meerwerk en dus extra kosten indien dit niet vooraf schriftelijk is overeengekomen.
 2. Leverancier heeft een inspanningsverplichting om bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht te nemen, zoals deze van kracht zullen zijn, ten tijde van uitvoering van het werk.
 3. De Leverancier heeft een inspanningsverplichting om om de Consument te wijzen op:
 4. - Kenbare gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan het werk wordt verricht onjuistheden in de door Consument verlangde constructies en werkwijze gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Consument ter beschikking zijn gesteld
  - Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.
 5. De Leverancier is aansprakelijk voor – door hem veroorzaakte - schade, tenzij deze hem niet kan worden toegerekend. Leverancier verklaart verzekerd te zijn, indien schade optreedt als gevolg van de door Leverancier uitgevoerde werkzaamheden. De aansprakelijkheid van Leverancier voor schade is beperkt tot het bedrag waarvoor in voorkomend geval door de verzekeraar van Leverancier dekking wordt geboden vermeerderd met het eigen risico van Leverancier. Indien de verzekering geen dekking biedt en Leverancier toch verplicht zou zijn schade te vergoeden, is deze vergoeding gemaximaliseerd tot de opdrachtsom. Voorts is Leverancier enkel aansprakelijk voor directe schade en sluiten we indirecte schades en aansprakelijkheden voor indirecte schades uit.
 6. De Leverancier draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe ter zake deskundige personen.
 7. De Leverancier vrijwaart de Consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Leverancier zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door Leverancier bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

 

 

Artikel 6. Verplichtingen Consument

 

 1. Consument staat in voor de juistheid, volledigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid van alle door hem verstrekte gegevens, ook als deze afkomstig zijn van derden, en staat ervoor in dat Leverancier op basis daarvan de overeenkomst op correcte wijze kan uitvoeren. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Consument stelt Leverancier in de gelegenheid het werk te verrichten en zorgt ervoor, dat de Leverancier tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de ten behoeve van het werk te verschaffen gegevens. Leverancier zal Consument bij het aangaan van de overeenkomst informeren over de benodigde goedkeuringen.
 3. Consument stelt aan Leverancier de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie ter beschikking. Kosten van elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van Consument. Ook eventuele parkeerkosten en precariokosten komen voor rekening van Consument; deze worden separaat in rekening gebracht.
 4. De Consument verklaart de woning tegen de gebruikelijke risico’s te hebben verzekerd.
 5. De Consument dient ervoor te zorgen dat door een derde uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de Leverancier behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de Consument de Leverancier daarvan tijdig op de hoogte te stellen.
 6. De Consument is verplicht om zorg te dragen voor een veilige werkplek met dien verstande dat hij verplicht is om de Levrancier/Schilder te informeren van hem bekendzijnde onveilige situaties.
 7. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, die te wijten zijn aan of voor rekening en risico komen van de consument, dan dienen de daaruit voor de Leverancier voortvloeiende schade en kosten door de Consument te worden vergoed, indien deze schade hem kan worden toegerekend.
 8. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, die te wijten zijn aan of voor rekening en risico komen van de consument, dan dient de Consument een tussentijdse rekening te voldoen die in verhouding staat tot het reeds uitgevoerde werk.
 9. De Consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door: - Onjuiste en/of onvolledige gegevens die door de Consument zijn verstrekt
  - Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
  - Onjuistheden in de door de Consument verlangde constructies en werkwijzen
  - Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht
  - Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Consument ter beschikking zijn gesteld tenzij de schade het gevolg is van de omstandigheid dat Leverancier heeft nagelaten om de Consument te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht die hij kende of behoorde te kennen of heeft nagelaten de Consument op grond van artikel 5 lid 3 te informeren.

 

 

Artikel 7. Meer- en minderwerk

 

 1. Consument kan nadat de overeenkomst is gesloten meerwerk opdragen, kortom alle werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn opgenomen.
 2. Meerwerk wordt voorafgaand aan de uitvoering van het meerwerk schriftelijk overeengekomen onder vermelding van de financiële consequenties. Leverancier kan alleen aanspraak maken op betaling van meerwerk, indien hij de opdrachtgever tijdig schriftelijk op de financiële consequenties heeft gewezen, tenzij opdrachtgever de financiële consequenties had moeten begrijpen.
 3. Het meerwerk en/of het saldo van het meer-/minderwerk (indien van toepassing) wordt in rekening gebracht via de eindafrekening.

 

 

Artikel 8. Overmacht

 

 1. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de Opdrachtnemer niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Consument.
 2. Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door een oorzaak die de Consument niet kan worden toegerekend, en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van de tot dat moment door de Leverancier gemaakte kosten.

 

 

Artikel 9. Afronding werkzaamheden, oplevering, inspectie en herstel tekortkomingen

 

 1. Op het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond door de schilder, dient de Consument de betaling te doen overeenkomstig de betalingsregeling genoemd in de offerte. Daarnaast vraagt Leverancier de Consument in een e-mailbericht het kwaliteitstevredenheidsonderzoek in te vullen.
 2. Na afronding van de werkzaamheden door de schilder én na betaling van de in de offerte genoemde betaling, wordt er een afspraak gemaakt voor een controle van het schilderwerk door een inspecteur. Bij deze controle dient de Consument zelf aanwezig te zijn. Mocht de Consument op het moment van de geplande controle niet thuis zijn, dan kan deze geen doorgang vinden. In dat geval zal er een nieuwe controle worden gepland en worden de daaraan verbonden kosten € 199,- inclusief BTW bij de Consument in rekening gebracht.
 3. De tekortkomingen genoemd in de door de inspecteur ingevulde inspectieformulier worden door Leverancier binnen redelijke termijn (rekening houdend met de weersomstandigheden en andere relevante factoren) hersteld. In dat geval zal Leverancier de Consument binnen de genoemde termijn schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) berichten wanneer de tekortkomingen alsnog worden hersteld. Het herstel dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden.
 4. De Consument heeft de mogelijkheid om tijdens de inspectie door de Inspecteur opmerkingen/aanmerkingen te maken op het schilderwerk. Het is uitsluitend aan de Inspecteur om te beoordelen en vast te stellen welke herstelpunten er vastgelegd worden in de rapportage. De inspectie heeft tot doel om vast te stellen of het werk voldoet aan de geldende bouwtechnische aspecten en heeft in mindere mate tot doel om een esthetisch oordeel te vellen over de uitgevoerde schilderwerken.

 

 

Artikel 10 Betaling

De prijs van het werk en de wijze van betaling worden aangegeven in de offerte.

 

Artikel 11 De eindafrekening

 

 1. Leverancier dient de eindafrekening bij de Consument in, bij volledige goedkeuring van het werk door de inspecteur, dan wel na uitvoering van eventuele herstelpunten door de schilder, vastgesteld door de inspecteur.
 2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de daarbij behorende kosten, uitgesplitst in de oorspronkelijke opdracht en in het eventueel van toepassing zijnde meer- en/of minderwerk.
 3. De Consument betaalt de eindafrekening binnen 5 kalenderdagen na ontvangst daarvan.
 4. Het bestaan van reclamaties schort de betalingsverlichtingen van Consument niet op.

 

 

Artikel 12 Niet nakomen van de betalingsverplichting

 

 1. Indien de betaling van een of meerdere van de betaaltermijnen, zoals aangegeven in de offerte niet of niet tijdig is/zijn verricht, worden garantieafspraken opgeschort en/of is Leverancier gerechtigd zijn werkzaamheden per omgaande op te schorten.
 2. Indien de Consument niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt Leverancier na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 3 één betalingsherinnering, waarin de Consument op het verzuim wordt gewezen en in de gelegenheid wordt gesteld om de betaling alsnog binnen 5 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te voldoen.
 3. Indien de betaling niet tijdig is verricht, kan de Leverancier rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 3 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW.
 4. De Leverancier is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de Leverancier hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de Consument.
 5. Indien de Consument niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan hij aan de garantie geen rechten ontlenen.
 6. De Leverancier blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de Consument volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 13 Privacy

 

 1. De door de Consument verstrekte persoonsgegevens worden door Leverancier verwerkt ten behoeve van deze service en opgenomen in het klantenbestand van Leverancier ter uitvoering van de overeenkomst met de Consument. Leverancier zal de persoonsgegevens van de Consument uitsluitend ter beschikking stellen aan derden, indien dit nodig is ter uitvoering van de overeenkomst, indien de Consument daar schriftelijk mee heeft ingestemd of indien wettelijke bepalingen dit vereisen.
 2. Leverancier is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Leverancier zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Artikel 14 Garantie

 

 1. Leverancier verstrekt de Consument na betaling van de eindfactuur een garantiecertificaat met betrekking tot het uitgevoerde werk. Het garantiecertificaat laat de aansprakelijkheid van Leverancier voor eventuele gebreken in het werk op grond van de wet onverlet.
 2. De garantietermijn bedraagt zes of acht jaar vanaf de datum van oplevering, afhankelijk van het toegepaste verfsysteem.
 3. De Consument kan uitsluitend een beroep doen op de garantie als hij volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Leverancier beperkt of wijst op de navolgende onderdelen de garantie in zijn geheel af:
  1. geschilderde teksten, nummers, wapens of vergulde onderdelen
  2. onderdelen die bestaan uit vuren-, hemlock- of gevingerlast hout
  3. gelijmd plaatmateriaal
  4. houten onderdelen in verbinding met aluminium glasprofielen
  5. onderdelen van ondeugdelijke of sterk werkende houtconstructies of verbindingen
  6. houten elementen die vanaf de binnenzijde niet tegen inwateren of vochtbelasting zijn beschermd
  7. onderdelen van/met ondeugdelijke beglazingsystemen
  8. onderdelen die bij normaal schilderwerk niet goed bereikbaar zijn om te schilderen c.q. die aan die onbereikbare zijde onvoldoende zijn beschermd
  9. onderdelen van zonweringen
  10. schuttingen, carports (die niet met de woning zijn verbonden), dierverblijven, tuinhuisjes, pergola’s, hekwerk en terreinafscheidingen
  11. onderdelen (zoals beglazingskit) die worden beschadigd door dieren
  12. metalen en kunststof onderdelen, steen en beton
  13. geperste of uit gecombineerde materialen samengestelde beplatingsmaterialen (bijv. Trespa).

 

 

Artikel 15 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen Leverancier en Consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. De Consument dient een eventuele klacht met betrekking tot het uitgevoerde werk binnen 14 kalender tijd te melden. Klachten kunnen zowel telefonisch als schriftelijk (of elektronisch) bij de Leverancier worden ingediend. De klacht moet volledig en duidelijk worden omschreven.
 3. Als de Consument de Leverancier van een tekortkoming op de hoogte stelt, is deze verplicht om zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan de Consument mee te delen of zij bereid is de tekortkoming te verhelpen. Tevens geeft de Leverancier aan op welke wijze en wanneer zij tot herstel zal overgaan. Als zij daartoe niet bereid is, vermeldt zij de redenen daarvan.
 4. De Leverancier zal tekortkomingen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn herstellen, met uitzondering van die waarvan zij aannemelijk maakt dat de oorzaak daarvan niet voor haar rekening en risico komt.
 5. Alle geschillen (daaronder begrepen de geschillen die slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd) die tussen Consument en Leverancier mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard of van de overeenkomsten welke daaruit het voortvloeisel mochten zijn worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter
 6. Partijen zullen ernaar streven om hun geschil, eventueel met bemiddeling van een derden, in goed overleg tot een oplossing te brengen.
 7. Alle door Leverancier ingeschakelde (rechts)personen kunnen zich beroepen op de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.